Saskia Wotton rocking our
Celebrity / Influencer

Saskia Wotton rocking our "BLACK WIDOW"

media
04 / Apr / 2024
1 min read
Model and label founder Saskia Wotton rocks our "BLACK WIDOW" in gold